พ.ต.ท.เสนาะ  พูนเพชร
ผนพ.หน.สอบสวนสน.เทียนทะเล
พนักงานสอบสวน
 
ลำดับ
ยศ  ชื่อ        ชื่อสกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์ที่ทำงาน
โทรศัพท์มือถือ
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
   
   

 

  3. เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ   
   4 เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน
  5. เจ้าหน้าที่ธุรการทางคดี
  6. เจ้าหน้าที่ประจำวันคดี
  7. เจ้าหน้าที่เวรบริการ