ตำรวจ

คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าพนักงานที่สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ซึ่งเป็นส่วนราชการไม่สังกัด กระทรวงหรือทบวง มีฐานะเป็นกรม

อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี

ตำรวจมีหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย

เป็นผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงในการดูแลคุ้มครอง ให้เกิดความสงบสุขแก่พลเมืองของประเทศ

ตามประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี เล่มที่ 1 ภาคที่ 1 ลักษณะ 1 บทที่ 1 โดยกำหนดหน้าที่ทั่วไปของกรมสำนักงานไว้ดังนี้

  • รักษาความสงบเรียบร้อยทั้งภายใน และภายนอกเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
  • รักษากฎหมาย ที่เกี่ยวแก่การกระทำผิดในทางอาญา
  • บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน
  • ดูแลรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ
    ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2478 กำหนดถึงอำนาจหน้าที่ของตำรวจ ไว้พอสรุปได้ดังนี้

ตำรวจ เป็นเจ้าพนักงาน ผู้มีหน้าที่รักษาความสงบของประชาชน
ตำรวจ เป็นพนักงานสอบสวน ย่อมมีอำนาจสอบสวนคดีอาญา ภายในเขตอำนาจของตนตามที่กำหนดไว้ ในประกาศกระทรวงมหาดไทย
อำนาจการจับกุม ผู้กระทำผิดในคดีอาญา อาจเป็นทั้งในกรณีที่มีหมายค้น และไม่มีหมายจับรวมถึงการค้นตัวในที่สาธารณะสถาน
อำนาจควบคุมตัวผู้กระทำผิด ที่ถูกจับไว้ได้ตามกำหนด เวลา ที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
อำนาจตรวจค้นเคหะสถาน ที่อยู่อาศัย และสำนักงานของบุคคล อันเป็นที่รโหฐาน ตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย

 

 

กองบัญชาการตำรวจนครบาล

กองบังคับการตำรวจนครบาล 9

 

 

 
 
   
 
ผู้กำกับการ
 

 

 

พ.ต.ท.สนธยา ใหญ่ไล้บาง

พ.ต.ท.เสนาะ  พูนเพชร

พ.ต.ท.สมยศ  ถริปภัสสโร

รอง ผกก.ป.สน.เทียนทะเล

ผนพ.หน.สอบสวนสน.เทียนทะเล

รอง ผกก.สส.สน.เทียนทะเล

พ.ต.ท.อธิช์ลักษณ์  สาระศาลิน
พ.ต.ท.สุนันท์ ท้วมกลัด
พ.ต.ท.ยุติธรรม  มหานิล
พ.ต.ท.สุรกิจ  ไทยยากรณ์
พ.ต.ท.สุพศิน  กล่อมเกษม
พ.ต.ท.สมเกียรติ ใบศรี

สวป.สน.เทียนทะเล

สวป.สน.เทียนทะเล

สวป.สน.เทียนทะเล

สว.จร. สน.เทียนทะเล

สว.สส. .สน.เทียนทะเล

สว.ธร. .สน.เทียนทะเล

           

 

งานธุรการ

พ.ต.ท.สนธยา ใหญ่ไล้บาง

รอง ผกก.ป.สน.เทียนทะเล
พ.ต.ท.สมเกียรติ ใบศร

สว.ธร. สน.เทียนทะเล

เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายธุรการ 

 

งานป้องกันและปราบปราม

พ.ต.ท.สนธยา ใหญ่ไล้บาง อง ผกก.ป. สน.เทียนทะเล
Email: .com
พ.ต.ท.อธิช์ลักษณ์  สาระศาลิน
พ.ต.ท.สุนันท์ ท้วมกลัด
พ.ต.ท.ยุติธรรม  มหานิล
สวป.สน.เทียนทะเล
สวป.สน.เทียนทะเล
สวป.สน.เทียนทะเล
รอง สวป
รอง สวป
รอง สวป
รอง สวป
รอง สวป
 

 

เจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องปราบปราม

Email:[email protected]

 

 

งานสอบสวน

 

 

พ.ต.ท.เสนาะ  พูนเพชร
ผนพ.หน.สอบสวนสน.เทียนทะเล

 

เจ้าหน้าที่งานสอบสวน

 

งานสืบสวน

พ.ต.ท.สมยศ  ถริปภัสสโร

รอง ผกก.สส.สน.เทียนทะเล

พ.ต.ท.สุพศิน  กล่อมเกษม

สว.สส.สน.เทียนทะเล
รอง.สว.สส.เทียนทะเล
รอง.สว.สส.เทียนทะเล
รอง.สว.สส.เทียนทะเล

จนท.ธุรการฝ่ายสืบสวน  

 

งานจราจร
พ.ต.ท.สนธยา ใหญ่ไล้บาง

อง ผกก.ป. สน.เทียนทะเล

พ.ต.ท.สุรกิจ  ไทยยากรณ์
สว.จร.สน.เทียนทะเล
รอง.สว.จร.
รอง.สว.จร.
รอง.สว.จร.

เจ้าหน้าที่งานจราจร

 

หน้าต่อไป