ศาลพระพรหม ประจำสถานี

เป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที ศูนย์รวมทางจิตใจของเหล่าข้าราชการตำรวจ