สถานีตำรวจนครบาลเทียนทะเล
สถานีตำรวจนครบาลเทียนทะเล เป็นสถานีตำรวจที่ได้รับการแบ่งส่วนราชการตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยตามพระราชกฤษฎีการแบ่งส่วนราชการ
กรมตำรวจ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2540  ให้จัดตั้ง สถานีตำรวจนครบาลเทียนทะเลขึ้นใหม่ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2540  เป็นต้นมา 
และได้ใช้อาคารพาณิชย์ เลขที่ 9/22-26  หมู่ที่ 7 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร ต่อมาได้สร้างที่ทำการหลังใหม่ตั้งอยู่เลขที่  730 
ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล  แขวงท่าข้าม  เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549